Geodetická kancelária            Sekerka Robert
Molnárová Roberta Ing.

Informácie

Čo je to geometrický plán a kedy ho potrebujete?

 

Geometrický plán je technickým podkladom právnych úkonov, ktoré potvrdzujú alebo osvedčujú práva k nehnuteľnostiam a môže slúžiť aj na zápis zmeny údajov katastra nehnuteľností. Ide o grafické znázornenie nehnuteľností a vyjadruje stav nehnuteľností pred zmenou a po zmene.

Ide o akýsi projekt Vášho pozemku, budovy, na ktorom sú zaznačené zmeny voči stavu, ktorý je evidovaný na katastri nehnuteľností (v katastrálnej mape a v súbore popisných informácií katastra).

Geometrický plán potrebujete najčastejšie v týchto prípadoch:

-         na rozdelenie nehnuteľností : Ak plánujete pozemok rozdeliť na niekoľko častí (napr. chcete polovicu niekomu predať, darovať...)

-         na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam : Ak nehnuteľnosť nie je evidovaná na liste vlastníctva. Vy (resp. Vaši rodičia, starý rodičia) pozemok užívate veľa rokov, ale nie je evidovaný v registri „C“ katastra nehnuteľností, čiže nemáte list vlastníctva. Poprípade ste pozemok zdedili. Môže patriť aj viacerým osobám (dedičstvá po starých rodičoch a ich súrodencoch...). Vtedy je potrebné určiť komu čo patrí a Vy potrebujete geometrický plán.

-         na vyznačenie vecného bremena : Napríklad vyznačenie práva prechodu cez cudzí pozemok, uloženia inžinierskych sietí na cudzom pozemku...

-         na zameranie stavby : Pre novopostavené stavby potrebujete geometrický plán na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Ak máte stavbu rozostavanú a žiadate úver v banke, taktiež potrebujete geometrický plán na vyznačenie záložného práva. Ak ste k domu pristavali alebo určitú časť prestavali potrebujete túto zmenu nahlásiť do katastra nehnuteľností a na to potrebujete geometrický plán.

-         na úpravu hranice nehnuteľností : Ak sa dohodnete so susedom, že si upravíte Vašu spoločnú hranicu pozemku, zmeníte nejako jej priebeh, potrebujete geometrický plán.

-         na zlúčenie nehnuteľností : Pozemky chcete zlúčiť do väčších celkov.