Geodetická kancelária            Sekerka Robert
Molnárová Roberta Ing.

Služby

Geometrické plány na :
- Rozdelenie nehnuteľností
- Úpravu hranice nehnuteľností
- Určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
- Zameranie novostavieb (popr. rozostavaných stavieb)       ako podklad na vydanie kolaudačného rozhodnutia na     užívanie stavby
- Na vyznačenie vecného bremena (napr. priznanie práva   prechodu cez pozemok, priznanie práva uloženia             inžinierskych sietí...)
- Zlúčenie nehnuteľností
 
 

Vytyčovanie hraníc pozemkov 
Vytyčovanie stavieb 
Zameranie pozemkov 
Zameranie stavieb 
Zameranie inžinierskych sietí 
Kontrolné meranie a zameranie skutočného vyhotovenia stavebného objektu 
Vektorizácia a digitalizácia 

Polohopisné a výškopisné práce